Consult in Cultuur
Nieuwstraat 31
7411 LG Deventer

T 0625 082 219
E o.berg@kpnmail.nl

Home

Consult in Cultuur is het adviesbureau van Otto Berg. Het heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met innovatie- en verandertrajecten binnen organisaties in de kunsten en advies aan overheden. Hetzij als adviseur, waarbij Consult in Cultuur meedenkt, richting geeft, inspireert of verbindt. Hetzij als leider, waarbij Consult in Cultuur (tijdelijk) het roer overneemt en de verantwoordelijkheid op zich neemt. Wanneer nodig verbindt Consult in Cultuur zich aan andere experts om op tijdelijke basis samen te werken. Daarmee is Consult en Cultuur ook een netwerk van kennis en ervaring op het gebied van Kunst & Cultuur in de samenleving.

Otto: "Mijn hele leven staat in het teken van het toegankelijk maken van kunst en cultuur. Waarom? Omdat kunst en cultuur de samenleving mooier maakt. Door kennis te nemen van je eigen cultuur en die van de ander zijn we in staat om samen te leven in een steeds complexer wordende wereld. Door samen van cultuur te genieten of kunst te maken kunnen barrières worden geslecht. De laatste jaren merk ik echter dat, ondanks alle goede bedoelingen, de culturele wereld voor velen in ons land niet toegankelijk is. Daarom wil ik werken aan het diverser en inclusiever maken van onze sector!"

 

 

Lees meer >
Een adviesbureau met hart voor diversiteit

Otto Berg

Otto Berg is een strateeg en ondernemer met gevoel voor politieke verhoudingen. Innovator en vrijdenker. Doelgericht zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Specialist op het gebied van innovatie, ontwikkeltrajecten en bedrijfsprocessen op het terrein van de kunst & cultuur. Ervaren bestuurder in de wereld van het theater en de kunsteducatie. Hij studeerde Kunst & Kunstbeleid aan de Rijks Universiteit Groningen. Daarnaast studeerde hij aan verschillende conservatoria (o.m. Cello en Orkestdirectie). Na een carrière als cellist, docent en dirigent koos hij voor het management van instellingen voor kunsteducatie. Zo was hij o.m. directeur-bestuurder van Kunstencentra in Zutphen, Apeldoorn, Arnhem en Zaanstad en directeur van het theater & congrescentrum in Zutphen. Hij was als beleidsmaker, adviseur en programmaleider verbonden aan Kunstconnectie, de landelijke vereniging voor kunsteducatie en –participatie. In de loop van zijn leven vulde hij zijn kennis aan met verschillende opleidingen op het gebied van persoonlijk leiderschap en adviesvaardigheden. Hij was 5 jaar advieslid bij de Raad voor Cultuur. Vanaf 1 oktober is hij auditor bij de CBCT (Certificering Bibliotheken Cultuur & Taal).

In zijn werk gaat Otto Berg steeds uit van het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Hij is daarin pragmatisch en richtinggevend. Hij denkt in grote lijnen maar houdt daarbij oog voor de persoonlijke consequenties van anderen. In zijn vrije tijd is Otto Berg een reiziger die het avontuur niet schuwt en de onbegaande paden zoekt. Hij tracht op zijn reizen steeds de verbinding aan te gaan met de omgeving waar hij is.

 

Lees meer >
Avontuurlijke verbinder

Ervaring

Consult in Cultuur heeft ervaring op de volgende terreinen:

 • Interim managemant
 • Beleidsadvies; schrijven van beleidsplannen, advies bij visietrajecten
 • Organisatieadvies; inrichten van een (nieuwe) organisatie, organisatieveranderingen, fusies
 • HR advies; opzetten van personeelsbeleid, invoeren competentiemanagement, invoeren van functioneringsgesprekken
 • Ondernemerschap; inrichten van een ondernemende organisatie, begeleiding van medewerkers
 • Inrichten van een ‘lerende organisatie’
 • Opzetten en onderhouden van het kwaliteitsbeleid, inrichten van een kwaliteitscyclus
 • Projectmanagement en het aansturen van teams
 • Diversiteit en inclusie

Uit een vraag komt soms een veelheid van vragen voort. Consult in Cultuur zal u graag bijstaan bij het formuleren van de juiste vraag en het zoeken naar een antwoord. Dat kan zijn als adviseur, als leider, als verbinder of als trainer/coach. Voor een vrijblijvend gesprek kunt u altijd contact opnemen.

Recente opdrachtgevers:

 • Kunstbedrijf Arnhem (interim directeur-bestuurder)
 • Gemeente Barendrecht (schrijven cultuurnota en herinrichten educatiebeleid)
 • Theater Amphion, Gruitpoort en Muziekschool Oost Gelderland Doetinchem (begeleiding fusietraject richting Cultuurbedrijf)
 • Markant Apeldoorn (interim directeur-bestuurder)
 • Muzehof Centrum voor de Kunsten Zutphen (directievoering)
 • Hanzehof Theater & Congrescentrum Zutphen (directievoering)
 • Hart Haarlem (transitiemanager)
 • Cultuurkust Harderwijk (adviseur)
 • KunstKeur (directievoering)

Een greep uit de opdrachtgevers van de afgelopen jaren:

 • A&O Fonds Gemeenten
 • Gemeente Assen
 • Gemeente Leusden
 • Cultura Ede
 • ’t Kielzog Centrum voor Kunst & Cultuur Hoogezand
 • Kunstconnectie Utrecht
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Muziekschool Capelle a/d IJssel
 • Willem de Kooning Academie Rotterdam
 • Kunststation-C Winsum
 • ’t Clockhuys-CKC Haren
 • Kunstencentrum ‘de Kunstlinie’ Almere
 • Artex, Kunstenschool Texel
 • Koorenhuis Den Haag
 • Stichting Tobe Dordrecht
   
Lees meer >
Beleidsterreinen en opdrachtgevers

Verbonden

 

 

Consult in Cultuur weet zich verbonden binnen een groot netwerk maar wil met een aantal partners gericht samenwerken. Samen naar oplossingen zoeken is effectiever en levert nieuwe inzichten op. Binnen het netwerk is veel kennis en ervaring aanwezig. Consult in Cultuur wil deze kennis en kunde te verbinden en toegankelijk te maken voor haar klanten.

De partners in het netwerk zijn:

Joost Tijdink van Buro Tijdink (www.burotijdink.nl) “Joost weet als trainer en coach mensen tot inzichten te brengen waarvan ze niet wisten dat ze die hadden”.

Jan Lahuis Financieel Advies in Cultuur (www.janlahuis.nl)

Ine de Leeuw (www.tienorganisatieadvies.nl) “Wat ik in Ine bewonder is dat zij steeds zo zuiver is waar het gaat om de processen die spelen tussen mensen”.

Judith Smeets van Motief Loopbaanontwikkeling (www.motief.com) “Judith weet mensen een nieuwe richting te bieden in hun culturele loopbaan”.

Johan Boonekamp van De Creatiekrachtcentrale (www.creatiekrachtcentrale.nl) "Johan is een kei in het stroomlijnen van processen binnen organisaties"

Dick te Winkel van BMC-Advies "Dick heeft een enorme kennis en ervaring op het gebied van vastgoed binnen de kunstensector"

Marcel de Groen van Marcel de Groen Consultancy (www.marceldegroen.nl) "Marcel begeleidt en adviseert over vraagstukken dioe te maken hebben met (persoonlijk) leiderschap, samenwerking en ondernemerschap"

Lees meer >
'Samen naar oplossingen zoeken is effectiever'

Inspiratie

In de loop van zijn carrière verzamelde Otto Berg talloze publicaties en formats die velen verder hebben geholpen op hun weg. Sommige schreef hij zelf, sommige kreeg hij van anderen. Daarnaast laat Otto Berg zich regelmatig inspireren door anderen.

Code Cultural Governance

Cultureel Vermogen

Cultureel ondernemerschap bij Centra voor de Kunsten

Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen

Lagroup; Waarom cultuur

Rapport Nibud; betaalbaarheid kunsteducatie

 

Lees meer >
'Beter goed gepikt dan slecht bedacht'

Voorwaarden


Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn integraal onderdeel van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten ter zake van door Consult in Cultuur te verrichten diensten of te leveren goederen, met uitzondering van door Consult in Cultuur te leveren goederen of diensten van derden, in welk geval uitsluitend de algemene voorwaarden van desbetreffende derde(n) van toepassing zijn. 2. Verstrekking van een opdracht aan Consult in Cultuur houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. 3. Afwijkingen van en uitzonderingen op deze voorwaarden, alsmede algemene voorwaarden van opdrachtgever, zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk door Consult in Cultuur zijn geaccepteerd. 4. Kennisgevingen met betrekking tot deze voorwaarden vinden schriftelijk plaats. 5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Uitvoeringstermijn
6. Door Consult in Cultuur genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die Consult in Cultuur bij het aangaan van de overeenkomst bekend zijn gemaakt. 7. Termijnen worden zo veel mogelijk in acht genomen. (Dreigende) vertraging zal Consult in Cultuur zo spoedig mogelijk melden aan opdrachtgever met opgave van de oorzaak van de vertraging. 8. Overschrijding van door Consult in Cultuur genoemde termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of annulering van de opdracht. 9. Een excessieve overschrijding van termijnen, welke niet het gevolg is van een gedraging van opdrachtgever, kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Offertes
10. Offertes zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van dertig dagen. 11. Bij offerte(s) vergezeld gaande begrotingen, plannen, programmatuur of andere bescheiden, blijven mijn eigendom en mogen zonder mijn toestemming niet worden verveelvoudigd en ook niet ter inzage worden gegeven aan derden.

Prijs en betaling
12. De prijs is exclusief omzetbelasting en ter uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten zoals literatuur, reis- en verblijfskosten (bij een training vallen hieronder kosten voor voorzieningen als conferentieruimte(n), hotelaccommodatie, consumpties en maaltijden), portokosten, koerierskosten en telecommunicatiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 13. Per gespecificeerde activiteit geldt een marge van ten hoogste 10% van de daarvoor begrote prijs voor post onvoorzien. Eventuele meer- of minderkosten binnen deze marge worden door Consult in Cultuur aan opdrachtgever doorberekend. 14. Indien door welke oorzaak ook slechts een gedeelte van de opdracht door Consult in Cultuur uitgevoerd kan worden, ontheft dit opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, van het wegens uitvoering in rekening gebrachte. 15. Indien bij overeenkomst twee of meer opdrachtgevers tezamen zijn opgetreden, zijn zij ieder hoofdelijk voor het geheel van de betaling aansprakelijk. 16. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald binnen twee weken na verzenddatum van desbetreffende factuur. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na factuurdatum. Indien en voor zover de reclame door Consult in Cultuur gegrond wordt bevonden, schort dit de betalingsverplichting op. 17. Facturen voor trainingen dienen voor aanvang van de training betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen, anders kan de deelnemer (nog) niet deelnemen aan de training.

Niet betaling op vervaldag
18. Bij overschrijding door opdrachtgever van de overeengekomen betalingstermijn, is het gehele dan wel het restant van het factuurbedrag terstond en ten volle opeisbaar, zonder nadere aanmaning, terwijl ik voorts gerechtigd ben de uitvoering van lopende werkzaamheden op te schorten, dan wel zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst alle bestaande overeenkomsten te annuleren, onverminderd het recht van Consult in Cultuur om daarnaast vergoeding van de geleden schade te vorderen. 19. Niet (tijdige) betaling heeft voorts tot gevolg dat met opdrachtgever overeengekomen kortingen en verleende garanties komen te vervallen.

Bijkomende kosten bij niet (tijdige) betaling
20. Bij niet (tijdige) betaling is opdrachtgever van rechtswege naast het nog openstaande bedrag een rentevergoeding over het aan Consult in Cultuur toekomende bedrag verschuldigd van 1,5% per 30 dagen of gedeelte van 30 dagen. Deze bepaling is ook van toepassing in geval door Consult in Cultuur in een langere kredietgeving dan twee weken wordt toegestemd. 21. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die voor de inning van onze vordering worden gemaakt voor rekening van opdrachtgever, waarbij onder de buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestellingen naast de verschotten en het honorarium van degene die door Consult in Cultuur met invordering is belast. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het bedrag aan hoofdsom en rente, vermeerderd met de omzetbelasting. 22. Bij een eventuele procedure is opdrachtgever voorts de bij vonnis geliquideerde proceskosten, alsmede nakosten verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud
23. Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven mijn eigendom totdat alle bedragen die opdrachtgever op grond van deze overeenkomst verschuldigd is volledig aan Consult in Cultuur zijn voldaan.

Expliciet meerwerk
24. Indien door additionele wensen van opdrachtgever mijn prestaties aantoonbaar worden verzwaard c.q. uitgebreid, is er spraken van expliciet meerwerk. Expliciet meerwerk valt niet onder de prijs die aanvankelijk is overeengekomen.


Intellectuele eigendomsrechten
25. Ik behoud - zowel tijdens als na afwikkeling van de aan Consult in Cultuur verstrekte opdracht - alle rechten, met name betreffende de intellectuele eigendom, op door Consult in Cultuur verstrekte adviezen, rapporten, schetsen en ontwerpen, teksten, werkwijze, informatie en ander materiaal, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. 26. Ik verklaar dat ik volledig beschik over de onder artikel 25 genoemde rechten, dan wel dat ik voor het gebruik van door Consult in Cultuur ter uitvoering van deze opdracht gebruikte auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken van derden, de vereiste toestemming heb verkregen. Ik vrijwaar opdrachtgever tegen vorderingen van derden betreffende mogelijke schending van intellectuele eigendomsrechten, echter uitsluitend voor zover opdrachtgever het door Consult in Cultuur geleverde binnen het kader van de opdracht aanwendt. 27. Ik benadruk, in het bijzonder met het oog op de vorige bepaling, dat het opdrachtgever niet is toegestaan het door Consult in Cultuur geleverde anders dan binnen het kader van deze opdracht aan te wenden.

Medewerking door opdrachtgever
28. Opdrachtgever verleent zijn medewerking aan het uitvoeren van de overeenkomst en zal Consult in Cultuur steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens verschaffen. 29. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet (tijdig) of onvolledig tot mijn beschikking staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, ben ik bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Hieruit voortvloeiende kosten, die volgens de gebruikelijke tarieven zullen worden berekend, komen voor rekening van opdrachtgever.

Geheimhouding en zorgplicht
30. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om vertrouwelijke informatie van de andere partij geheim te houden. Meer in het bijzonder zal ik bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van opdrachtgever in acht nemen.

Overmacht
31. Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Overdracht van rechten en plichten
32. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd, maar de andere partij is wel gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Annulering
33. Bij annulering van de opdracht is opdrachtgever Consult in Cultuur een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de som van de vergoeding die hij verschuldigd zou zijn geweest indien de overeenkomst tot de in de opdrachtbevestiging genoemde einddatum had voortgeduurd, dan wel in geval de overeenkomst is verlengd tot aan het tijdstip der verlenging, dan wel indien de opdracht een afgerond project betreft, voor het totale bedrag voor dat project met een minimum van 25% van de orderwaarde. Geoffreerde kosten die door Consult in Cultuur wegens de annulering niet worden gemaakt, worden op het verschuldigde in mindering gebracht. 34. De opdrachtgever voor een vastgelegde sessie (training, adviesgesprek, bijeenkomst) heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief. Annulering van de opdracht kan tot zes weken voor aanvang van de eerste sessie kosteloos geschieden. Bij annulering korter dan zes weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht honderd procent van het cursusgeld te vergoeden. 35. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de opdracht de deelname tussentijds beëindigt heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Klachten
36. Indien bij de uitvoering van onze werkzaamheden door opdrachtgever problemen worden gesignaleerd die rechtstreeks te maken hebben met mijn werkwijze, zal opdrachtgever Consult in Cultuur daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en Consult in Cultuur in de gelegenheid stellen om tot een adequate oplossing te komen. 37. Problemen of klachten die worden gesignaleerd na afronding opdracht, worden Consult in Cultuur uiterlijk binnen 14 dagen na afronding van de opdracht bericht. 39. Na het verstrijken van de onder bepaling 37 genoemde termijn wordt opdrachtgever geacht de geleverde prestatie te hebben goedgekeurd.

Aansprakelijkheid
39. Ik aanvaardt de wettelijke verplichting tot voldoening van schadevergoeding als hieronder bepaald. 40. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ben ik aansprakelijk voor vergoeding van de door opdrachtgever geleden directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: die schade die aantoonbaar voortvloeit uit het handelen, nalaten en leveren van goederen en diensten door Consult in Cultuur, zoals in de overeenkomst is beschreven. Voor goederen en diensten, die binnen de overeenkomst door derden geleverd worden, ben ik niet aansprakelijk. 41. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding als onder 40 bepaald is steeds dat ik na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en in ieder geval binnen acht werkdagen door opdrachtgever schriftelijk en op voldoende specifieke wijze op de hoogte word gesteld en ik niet binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving ben overgegaan tot werkzaamheden ter beperking van de schade, ondanks uitdrukkelijk daartoe door opdrachtgever in de gelegenheid te zijn gesteld. 42. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zal de door Consult in Cultuur te betalen schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan het door Consult in Cultuur bedongen honorarium (exclusief omzetbelasting) voor de uitvoering van de opdracht ter uitvoering waarvan de schade is ontstaan. 43. Opdrachtgever vrijwaart Consult in Cultuur voor aanspraken van derden wegens schade door handelingen of nalaten daarvan door Consult in Cultuur dan wel door hen die anders dan in loondienst werkzaamheden ten behoeve van Consult in Cultuur verrichten.


Geschillen
44. Een geding ter zake van de overeenkomst of deze voorwaarden zal met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch.